ชื่อ - นามสกุล :นายธนาชัย ดวงเกษ
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก :088-517-9530
ที่อยู่ :243 ม.1 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
Telephone :088-517-95
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :