ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเบญจมาศ มาตเหลือง
ตำแหน่ง :นักวิเคราะนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :065-649-1935
ที่อยู่ :243 ม.1 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
Telephone :065-649-19
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : ลักในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น