ชื่อ - นามสกุล :นายสุริยา พิกุล
ตำแหน่ง :เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
หน้าที่หลัก :086-229-4817
ที่อยู่ :243 ม.1 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
Telephone :086-229-48
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : ผิดชอบงานธุรการ และจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภา อบต. มอบหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด