ชื่อ - นามสกุล :นายสงกรานต์ ทองสะคม
ตำแหน่ง :รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
หน้าที่หลัก :061-091-0510
ที่อยู่ :243 ม.1 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
Telephone :061-091-05
Email :phatung6430805@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม : ช่วยประธานสภา อบต. ปฏิบัติการตามหน้าที่และกระทำกิจการตามที่ประธานสภา อบต. มอบหมาย: ในกรณีไม่มีประธาน